Beneficiary Log-in:    
Google
त्वरा करा!: शिष्यवृत्ती नुतनीकरण अर्ज मुदतवाढ ऑनलाईन नुतनीकरण अर्ज भरण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. तरी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. 

संपर्कः

मुख्य कार्यालय:

एसडी-सीड

७, शिवाजी नगर, जळगांव
दूरध्वनी: (०२५७) २२३५२५४, फॅक्सः (०२५७) २२३४२५८

ई-मेल: gb@sdseed.in