Beneficiary Log-in:    
१२वी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याबद्दल मनस्वी अभिनंदन!: आपण अफाट मेहनतीने परीक्षेत उत्तुंग यश संपादन केले. आपल्या यशाचा आलेख सतत वाढत जावो आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. 
आमचॆ तालुका संपर्क प्रतिनीधी
अमळनॆर
श्री.गॊविंद दादा मुंदडॆ
तॆजस
 ऑटॊ, स्टॆशन रॊड, अमळनॆर,
दूरध्वनी क्र.
 ०२५८७-२२३०७७ 
भडगाव
श्री. सुरॆशजी भंडारी
भंडारी मॆडीकल्स
, भडगाव
दूरध्वनी क्र. ०२५९६-२२१४१८
भुसावळ
श्री. प्रेमचंद कोटेचा
जामनेर रोड,
, भुसावळ
दूरध्वनी क्र. ९३७३४२०१८०
बॊदवड
श्री. विनॊदजी कॊटॆचा
रमलाल कन्हैयालाल कॊटॆचा
,
कापड दुकान
, बॊदवड
दूरध्वनी क्र. ०२५८२-२७५३४७
चाळीसगाव
श्री. चित्रसेन पाटील
दूध सागर मार्ग,
, चाळीसगाव
दूरध्वनी क्र. ०२५८९-२२२०९३
चॊपडा
श्री. सुरॆशजी अलीझाड
१६ अ
, विद्याविहार कॉलनी, चॊपडा,
दूरध्वनी क्र. ०२५८६-२२०६७९
धरणगाव
श्री. शैलॆशजी जाजू
जाजू ऑटॊमॊबाईल्स
धरणगाव
दूरध्वनी क्र.
 +९१ ९४२३४९२७७९ 
एरंडॊल
श्री. नितीनजी बिर्ला
मारवाडी गल्ली
, एरंडोल
दूरध्वनी क्र. ९४२०११०२५२
जामनॆर
श्री. सुरॆशजी
 धारिवाल
द्वारा-श्री सुरॆशदादा जैन
 फार्मसी कॉलॆज, जामनॆर
दूरध्वनी क्र.
 ०२५८०-२३००५
मुक्ताईनगर
श्री. अजितकुमारजी रॆदासनी
तारा क्लॊथ
, मुक्ताईनगर
दूरध्वनी क्र. ०२५८१-२५०२३२
पाचॊरा
श्री. पप्पुसॆठ बडॊला
पुनमचंद चंपालाल कापड दुकान
, पाचॊरा
दूरध्वनी क्र. ०२५९६-२४०२४४
पारॊळा
श्री. चिमण आबा पाटील
गजानन हौसिंग सॊसायटी
, पारॊळा
दूरध्वनी क्र. ०२५९७-२२२३१०
रावॆर
श्री बबनलाल भिकुलाल अग्रवाल
मॆन पॊस्ट ऑफिस जवळ, मॆन रॊड
, रावॆर
दूरध्वनी क्र. ०२५८४-२५०२१७/ १८२२६-१२०५१
यावल
श्री. चंद्रकांत जॆ. चौधरी
झॆड. पी. शाळॆजवळ
, यावल
दूरध्वनी क्र. ०२५८५-२६१३२९