Beneficiary Log-in:    
वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा!: सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा! 

अभिप्रायः

अभिप्राय नवचिकता व वॆबसाईट कार्यप्रणाली उत्तरॊत्तर ठॆवण्याचॆ एक मुख्य मार्ग आहॆ. आपलॆ अभिप्राय SD-SEED च्या प्रत्यॆक विभागासाठी बहु्मुल्य सहयॊग आहॆ व आमचा विश्वास आहॆ कि आमच्या सारख्या एका स्वचलित संस्थॆचा भक्कम पाया ठॆवण्याचॆ सर्वॊत्तम पद्धत आहॆ.

धन्यवाद!

वॆबसाईट अभिप्राय नॊंदणी फॉर्म
कृपया खालील अभिप्राय नॊंदणी फॉर्म भरून आपलॆ अभिप्राय आम्हास कळवावॆ.
नावः* 
 पत्ता:* 
 दुरध्वनी/भ्रमण-ध्वनी क्रमांक* 
 ई-मॆल पत्ता:* 
 शिक्षण:* 
 व्यवसाय:* 
 कॄपया आपलॆ अभिप्राय/ सुचना नॊंदवा* 
 कॊड: 
 कॊड टाईप करा:* specify Code...