Beneficiary Log-in:    
Google
त्वरा करा !: एसडी-सीड शिष्यवृत्ती २०२२ ऑनलाईन नूतनीकरण अर्ज भरण्यासाठी दिनांक १५ ऑक्टोंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली असून लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. 

प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन


Back