Beneficiary Log-in:    
Google
त्वरा करा !: एसडी-सीड शिष्यवृत्ती २०२२ ऑनलाईन नूतनीकरण अर्ज भरण्यासाठी दिनांक १५ ऑक्टोंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली असून लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. 

संस्थॆची रचनाः

एसडी-सीड कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनॆसाठी व हा उपर्कम अत्यंत प्रभावीपणॆ पार पाडण्यासाठी स्वयंसॆवकांचा व व्यावसायिकांचा समावॆश असलॆली संस्थॆची रचना खालीलप्रमाणॆ: